Continuïteit

Uw onderneming draait en de zaken gaan goed. Maar tijden veranderen en dat heeft vaak negatieve gevolgen, althans: als men zich niet goed voorbereid heeft op de toekomst. Gesprekken over uittreding en opvolging voert men niet graag en worden mede daarom vaak te lang uitgesteld. Wij beoordelen de toekomstgerichtheid van de onderneming en komen met een klip-en-klaar advies, toegespitst op uw situatie en direct bruikbaar.

Behoefte

Onze klant kwam bij ons met de wens om zijn kinderen verder bij de door hem opgebouwde onderneming te betrekken. Ook de kinderen hadden hier wel oren naar, zij werkten immers al geruime tijd binnen de onderneming van hun vader. Onze klant wilde echter graag wel alle zeggenschap in eigen hand houden. “Als het goed gaat, kunnen de kinderen in de toekomst met de scepter zwaaien,” gaf onze klant aan.

Aan de slag

Wij zijn met de feiten en uitgangspunten in ons achterhoofd aan de slag gegaan om een passend advies uit te werken. Uiteindelijk zijn de aandelen van de vennootschap gecertificeerd, waarbij zeggenschap en het economische belang van elkaar zijn gescheiden. Vader
heeft hierbij de zeggenschap behouden en de kinderen hebben certificaten, daarmee het economische belang verkregen.

Resultaat

Met de certificering van de aandelen hebben we gerealiseerd dat onze klant nog de zeggenschap heeft over het door hem opgebouwd bedrijf, doch dat de kinderen reeds de vruchten kunnen plukken. Daarnaast heeft de certificering ervoor gezorgd dat na het overlijden van de ondernemer de zeggenschap over de onderneming niet zal versnipperen. 

Tips om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen:

Het is mogelijk de aandelen die u direct of indirect houdt te certificeren. Dit houdt in dat de aandelen worden overgedragen aan een stichting en de stichting geeft hiervoor certificaten van aandelen uit. Het bestuur van de stichting wordt in beginsel gevormd door de DGA zelf, echter hij kan in de statuten bepalen wie bijvoorbeeld het opvolgend bestuur gaat voeren indien hij – bijvoorbeeld als gevolg van een overlijden – defungeert. Hierdoor kan de DGA bepalen wie de zeggenschap krijgt over de onderneming. Daarmee kan bereikt worden dat de erfgenamen geen zeggenschap verkrijgen, maar wel gerechtigd zijn tot de economische voordelen van de onderneming.

Door uw testament eens in de drie tot vijf jaar te laten beoordelen door een notaris of gespecialiseerd fiscalist, kunt u ervoor zorgen dat er bij een eventueel overlijden optimaal gebruik gemaakt wordt van de vrijstellingen en geldende tarieven. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat de belastingdruk beperkt blijft door bijvoorbeeld het optimaal kunnen benutten van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Mocht het testament namelijk niet aansluiten op de voorwaarden die in de fiscale wet- en regelgeving zijn opgenomen, dan kan dit leiden tot een hoge fiscale claim die de continuïteit van de onderneming in gevaar zou kunnen brengen.

Indien u als DGA niet de enige aandeelhouder bent in een vennootschap, dan is het raadzaam afspraken te maken met uw mede-aandeelhouder(s). Deze afspraken zien op het verplicht moeten aanbieden van de aandelen, bijvoorbeeld als gevolg van arbeidsongeschiktheid of een overlijden. Tevens kunnen hier afspraken in vastgelegd worden ten aanzien van belangrijke besluiten die genomen dienen te worden. Zo kunnen er extra waarborgen aangebracht worden indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Deze waarborgen verkleinen de kans op een mogelijke impasse die schadelijk kan zijn voor de continuïteit van de onderneming.

Het overlijden van een DGA die aan het roer van een onderneming staat leidt vaak tot financiële problemen. Deze problemen kunnen ondervangen worden door uw partner of erfgenamen uw leven te laten verzekeren. Zo kunnen uw erfgenamen een eventuele fiscale claim voldoen, zonder dat zij aanspraak moeten maken op middelen uit de onderneming. Hetzelfde kunt u doen als u samen met een compagnon een onderneming heeft. U kunt het leven van uw compagnon verzekeren en vice versa (ook wel een compagnonsverzekering genoemd). Dit leidt ertoe dat bij een overlijden er een uitkering plaatsvindt. Met behulp van deze uitkering kunt u vervolgens de aandelen van uw compagnon overnemen. De nabestaanden van uw compagnon hebben zodoende snel liquiditeiten beschikbaar om een eventuele fiscale claim mee te voldoen en op korte termijn te voorzien in hun levensbehoefte.

Fiscale APK

Op het gebied van continuïteit houden wij ons onder meer bezig met:

Krijg grip op uw fiscale positie.

Een periodieke check zorgt voor minder belastingdruk!

Roy adviseert u graag!

Stappenplan

1

Intakegesprek

Informeren over behoeftes en wensen.

2

Verzamelen informatie

Wij vragen jaarcijfers en fiscale aangiften op.

3

Uitvoeren fiscale APK

Inlezen, analyseren en beoordelen van documenten.

4

Opleveren rapport

Uitwerken van bevindingen, adviespunten en opstellen van een actielijst.

5

Bespreking

We leggen ons advies in heldere taal uit en vertellen waarop je kunt besparen.

6

Besparing

We voeren het advies uit waardoor de belastingbesparing daadwerkelijk gerealiseerd wordt of risico's beperkt worden.

Wat anderen zeggen

De fiscale APK was precies hetgeen waar ik naar op zoek was. Het kost wat maar heeft me meer opgeleverd.

Dga van een uitzendonderneming