Winstbelasting

Winstbelasting besparen?

Over de winst van uw onderneming betaalt u belasting. Bij het bepalen van de winst laten ondernemers regelmatig veel geld liggen. Eigenlijk niet heel gek als je bedenkt dat fiscale wet- en regelgeving vrijwel jaarlijks ingrijpend verandert. Soms gebeurt dat ten gunste van de ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan de verlaging van het Vpb-tarief over de eerste € 200.000 winst naar 15% en daarboven 19% in 2023. Echter, regelmatig hebben wijzigingen een negatief effect op de onderneming. Wij noemen als voorbeeld de verhoging van het tarief van de innovatiebox naar 9% en de verlaging van de zelfstandigenaftrek.

Behoefte 

Een ondernemer had behoefte aan een nul-meting, zijn onderneming was groeiende en hij kreeg het gevoel dat zijn fiscale positie niet optimaal was ingericht, zijn vraag was: waar sta ik nu en wat kan er op fiscaal gebied beter?

 

Aan de slag

Na kennis te hebben genomen van de jaarcijfers, bleek dat er sprake was van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Deze fiscale eenheid heeft de nodige voordelen, maar nu de onderneming de afgelopen jaren is gegroeid en het resultaat ook is gestegen, hebben we dit opnieuw beoordeeld. Deze beoordeling heeft ertoe geleid dat bij het verbreken van de fiscale eenheid er ongeveer
€ 10.000 op jaarbasis aan vennootschapsbelasting bespaard kan worden. 

 

Resultaat

Na bespreking van de fiscale APK werd er direct tot actie overgegaan. Op verzoek van onze opdrachtgever hebben we de fiscale eenheid vennootschapsbelasting verbroken, de besparing is gerealiseerd!

 

Tips voor een lagere winstbelasting:

Het is mogelijk om reserves of voorzieningen te vormen. Een dotatie aan deze reserve of voorziening mag in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Dit leidt vaak tot het mogen claimen van aftrekposten in het huidige jaar, terwijl uitgaven pas in de toekomst plaatsvinden. Veel voorkomende posten zijn een herinvesteringsreserve, een fiscale oudedagsreserve of kostenegalisatiereserve.

Bij een investering in een bedrijfsmiddel is het vaak mogelijk een extra bedrag in mindering te brengen op de fiscale winst in de vorm van een investeringsaftrek. Dit kan zijn in de vorm van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), maar kan ook zien op bijvoorbeeld energie-investeringsaftrek (EIA) of milieu-investeringsaftrek. Een extra voordeel kan benut worden in de vorm van willekeurige afschrijving (VAMIL).

Indien er sprake is van een onderneming in de vorm van een bv of nv, dan is de winst belast met vennootschapsbelasting. Indien er meerdere vennootschappen behoren tot dezelfde groep, dan is het wellicht mogelijk een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te vormen. Een voordeel hiervan kan zijn dat verliezen van een vennootschap direct verrekend kunnen worden met winsten van een andere vennootschap die tot dezelfde fiscale eenheid behoort. Een fiscale eenheid vennootschapsbelasting is echter niet altijd fiscaal de meest aantrekkelijke optie.

Bijna elke onderneming heeft wel te maken met een rentelast. Dit kan zijn aan een bank, maar ook aan een gelieerde vennootschap of privépersoon. Voor de vennootschapsbelasting zijn er verschillende bepalingen die ertoe leiden dat rente in sommige gevallen niet aftrekbaar is. Het kan in sommige gevallen dan ook aantrekkelijk zijn om niet te werken met een lening, maar met kapitaal. Een lening kan bijvoorbeeld worden omgezet in aandelenkapitaal. In geval van aandelenkapitaal wordt geen rente berekend en heb je dan ook niet te maken met een mogelijke aftrekbeperking.

Heeft de onderneming voorraad of zijn overtollige middelen wellicht ondergebracht in een effectenportefeuille, dan is het raadzaam te bekijken welke waarderingsgrondslag wordt gehanteerd. In de jaarrekening wil men vaak mooie cijfers presenteren, fiscaal gezien mag je hiervan afwijken. Het afwaarderen van voorraad tot de lagere marktwaarde is hiervan een voorbeeld. Dit leidt ertoe dat voorraad die op de balansdatum aanwezig is voor een lagere waarde wordt opgenomen, deze afwaardering kan in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Hetzelfde geldt voor effecten, in de jaarrekening wordt vaak gewaardeerd op basis van de beurswaarde. Fiscaal is het echter veel aantrekkelijker om de effecten te waarderen op de aankoopprijs of lagere marktwaarde. Daarmee voorkom je dat er al afgerekend wordt over een koersstijging, terwijl het maar de vraag is of deze koersstijging daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Fiscale APK

Op het gebied van winstbelasting houden wij ons onder meer bezig met:

Krijg grip op uw fiscale positie.

Een periodieke check zorgt voor een lagere belastingdruk.

Pim adviseert u graag!

Stappenplan

1

Intakegesprek

Informeren over behoeftes en wensen.

2

Verzamelen informatie

Wij vragen jaarcijfers en fiscale aangiften op.

3

Uitvoeren fiscale APK

Inlezen, analyseren en beoordelen van documenten.

4

Opleveren rapport

Uitwerken van bevindingen, adviespunten en opstellen van een actielijst.

5

Bespreking

We leggen ons advies in heldere taal uit en vertellen waarop je kunt besparen.

6

Besparing

We voeren het advies uit waardoor de belastingbesparing daadwerkelijk gerealiseerd wordt of risico's beperkt worden.

Wat anderen zeggen

De fiscale APK was precies hetgeen waar ik naar op zoek was. Het kost wat maar heeft me meer opgeleverd.

Dga van een uitzendonderneming