Draag het juiste bedrag aan loonheffingen af

Loonheffing besparen?

Loonheffingen is een verzamelterm. Tot de loonheffingen worden gerekend de loonbelasting, de premies werknemersverzekeringen, de premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De loonbelasting drukt op uw werknemer; u spreekt immers een brutobedrag af en het verschil met het nettobedrag is de loonbelasting. De andere posten zijn in de meeste gevallen voor rekening van de werkgever en verhogen daarmee de kostprijs van de werknemer. Loonheffingen zijn complex en dat wordt soms onderschat. Het is echter een forse kostenpost en verdient daarom uw aandacht.

Behoefte

Een omvangrijke onderwijsstichting heeft een omvangrijk personeelsbestand. De stichting is gebonden aan een cao en heeft behoefte aan een risico-inventarisatie. Wordt aan alle fiscale verplichtingen voldaan en loopt de stichting fiscale risico’s?

   

Aan de slag

We brengen de beloningscomponenten in beeld, lichten de administratieve verwerking door en leggen de aansluiting met de ingediende aangiften loonheffingen. Een constatering is dat er van een vaste kostenvergoeding een beperkte onderbouwing is en er kosten worden vergoed die niet belastingvrij te vergoeden zijn. 

 

Resultaat

Een adviesrapport met een actieplan om de loonadministratie en fiscale verplichtingen weer op orde te brengen. Tevens wordt er contact gezocht met de Belastingdienst om een aantal onzekerheden voor te leggen en afspraken te maken over de fiscale gevolgen daarvan. De loonadministratie is weer op de rit en de onzekerheden en de fiscale risico’s zijn beperkt door een afstemmingstraject met de Belastingdienst!

 

Tips voor het besparen van loonheffing:

Als werkgever en inhoudingsplichtige heeft u de verplichting de loonadministratie op orde te hebben. U dient in het bezit te zijn van een getekende arbeidsovereenkomst, een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een getekende opgaaf gegevens voor de loonheffingen.

Onder de werkkostenregeling (WKR) is het mogelijk verschillende kosten belastingvrij te vergoeden aan werknemers. Het moet echter wel uit de administratie te herleiden zijn waar de vergoedingen precies op zien. Het is dan ook raadzaam goed vast te leggen waar deze kosten op zien. Dit kan door de afspraken schriftelijk vast te leggen, maar ook door kosten op een aparte grootboekrekening te boeken.

U kunt uw personeel vragen om het loon dat belast is uit te ruilen tegen een netto vergoeding of verstrekking. Deze vergoeding of verstrekking wordt ondergebracht in de werkkostenregeling en leidt voor de werkgever tot lagere kosten en zorgt ervoor dat de werknemer een hogere netto beloning overhoudt. Het is in dit geval echter niet onbelangrijk de afspraken schriftelijk vast te leggen, zowel vanuit fiscaal als arbeidsrechtelijk oogpunt.

Voor de loonheffingen is het van belang waar het personeelsfeest plaatsvindt. Is dat op de werkplek, dan is sprake van een nihilwaardering. Wordt er ook gegeten tijdens het personeelsfeest, dan kan er gebruik worden gemaakt van een bijtelling van een normbedrag. Dit is anders wanneer er op een externe locatie een maaltijd wordt genuttigd, in dat laatste geval zal namelijk de factuurwaarde inclusief btw voor de bijtelling als grondslag genomen worden.

Jaarlijks wordt de beschikking loonheffingen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen. Hierin wordt de premie Whk voor het volgende kalenderjaar vermeld. Het is daarbij raadzaam om te controleren of de vermelde loonsom overeenkomt met de werkelijkheid en de bedragen van de uitkeringslasten te controleren. Komen deze onderdelen niet overeen met de werkelijkheid, dan is het zaak tijdig (binnen zes weken na dagtekening van de beschikking) bezwaar aan te tekenen tegen de beschikking.

Fiscale APK

Wij houden ons binnen de loonheffingen onder meer bezig met:

Krijg grip op uw fiscale positie.

Een periodieke check zorgt voor minder belastingdruk.

Sanne adviseert u graag!

Stappenplan

1

Intakegesprek

Informeren over behoeftes en wensen.

2

Verzamelen informatie

Wij vragen jaarcijfers en fiscale aangiften op.

3

Uitvoeren fiscale APK

Inlezen, analyseren en beoordelen van documenten.

4

Opleveren rapport

Uitwerken van bevindingen, adviespunten en opstellen van een actielijst.

5

Bespreking

We leggen ons advies in heldere taal uit en vertellen waarop je kunt besparen.

6

Besparing

We voeren het advies uit waardoor de belastingbesparing daadwerkelijk gerealiseerd wordt of risico's beperkt worden.

Wat anderen zeggen

De fiscale APK was precies hetgeen waar ik naar op zoek was. Het kost wat maar heeft me meer opgeleverd.

Dga van een uitzendonderneming