Second opinion

U krijgt een uitgebreid advies van uw boekhouder of accountant dat (ook) belastinggevolgen heeft. Daarom wilt u er de blik van een specialist op hebben. Wij zijn die blik en bieden u zekerheid en fiscale optimalisatie.

Behoefte

Een onderneming in de vorm van een bv heeft gelden uitgeleend aan zijn leverancier. De leverancier kan zijn hoofd niet boven water houden en gaat failliet. De belastingplichtige claimt in zijn aangifte vennootschapsbelasting een verlies als gevolg van het oninbaar worden van deze vordering. De Belastingdienst stelt zich echter op het standpunt dat het hier een onzakelijke lening betreft. De boekhouder van de belastingplichtige reageert op de stellingen van de Belastingdienst, doch is de inspecteur voornemens het verlies te corrigeren. En nu?

Aan de slag

De DGA van de bv heeft zich gemeld met het verzoek om mee te kijken in het dossier en de briefwisseling met de inspecteur. Al snel wordt opgemerkt dat er hier geen sprake kan zijn van een onzakelijke lening, er is immers geen aandeelhoudersrelatie met de leverancier, maar er spelen hele andere (zakelijke) belangen. We nemen de correspondentie van de boekhouder over en schrijven een laatste brief om de discussie te kunnen beëindigen.

Resultaat

De inspecteur neemt kennis van de brief en bespreekt de discussie intern met collega’s. De conclusie is uiteindelijk dat er inderdaad geen sprake is van een onzakelijke lening en dat het verlies in aftrek genomen kan worden. Een storm in een glas water, maar het had niet veel gescheeld of er had een substantieel hogere aanslag vennootschapsbelasting gevolgd!

Tips voor een second opinion

In een bespreking of telefonisch overleg worden vaak adviezen en tips gegeven. Het komt daarbij wel eens voor dat het advies of de tip niet de uitkomst heeft van hetgeen is besproken. Vraag daarom aan jouw boekhouder, accountant of fiscalist om het advies uit te werken in de vorm van een mail of adviesnotitie. Dit geeft jouw adviseur de mogelijkheid om alle voorwaarden te benoemen en het advies specifiek op jouw situatie aan te laten sluiten. Mocht achteraf blijken dat de uitkomst anders is, dan kun je dit met je adviseur bespreken.

Een geschil met de Belastingdienst kan leiden tot een bezwaarprocedure. Een bezwaarprocedure kent een aantal formele voorschriften en gaat vaak diep op de materie in. Waar dit voor fiscaal juristen dagelijks werk is, zal dat voor een boekhouder of accountant minder vaak het geval zijn. Een fiscaal jurist zal een bezwaarschrift toetsen aan het formele en materiële belastingrecht, daar waar uw boekhouder of accountant vaak op de hoogte is van de feitelijkheden. Een combinatie van beide leidt doorgaans tot het beste resultaat.

Als er een boekenonderzoek heeft plaatsgevonden door de Belastingdienst, dan zal dat moeten leiden tot een conceptrapport boekenonderzoek, gevolgd door een definitief exemplaar. Bent u het niet eens met de uitkomst van het rapport of een standpunt dat de inspecteur van de Belastingdienst inneemt, dan is het raadzaam een fiscaal jurist erbij te betrekken. Dit kan zijn op het moment dat het boekenonderzoek aanvangt, maar bijvoorbeeld ook pas op het moment dat er een conceptrapport boekenonderzoek ligt. De fiscaal jurist kan u aangeven wat te doen om de omvang van een naheffing of navordering en de eventuele boete te beperken.

De fiscale wet- en regelgeving is continue in beweging. Daarbij is lang niet altijd vooraf duidelijk wat de fiscale gevolgen zijn van een bepaalde handeling. De Belastingdienst geeft in dat kader de mogelijkheid om met hen in vooroverleg te treden. Dit vooroverleg zal moeten leiden tot zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van een handeling. Daarbij kan gedacht worden aan een herstructurering van de ondernemingsstructuur, maar ook aan de kwalificatie van een btw-levering. Kan een bepaalde prestatie of goed onder het verlaagde tarief vallen? Het vooroverleg vindt schriftelijk plaats en zal een uitvoerige beschrijving van de situatie behelzen, waarbij ook wordt gevraagd om een fiscale duiding te geven aan de situatie. Op basis daarvan zal de Belastingdienst haar standpunt kenbaar maken en kan een discussie achteraf worden voorkomen.

 

Als er een geschil is ontstaan met de Belastingdienst en de ondernemer en de inspecteur zijn standvastig, dan zal dit doorgaans leiden tot een fiscale procedure. Een fiscale procedure kan ertoe leiden dat de ondernemer in bezwaar gaat, vervolgens beroep aantekent bij de rechtbank, in hoger beroep kan bij het gerechtshof en tot slot in cassatie kan bij de Hoge Raad. Een dergelijk traject is kostbaar indien u zich laat bijstaan. Daarbij is het goed om een afweging te maken tussen de kosten die met een fiscale procedure zijn gemoeid en de baten die in redelijkheid te verwachten zijn. Overzie de gehele situatie en maak voor uzelf een opstelling waarin u rekening houdt met de te verwachten kosten, de kans op een bate en de omvang van de bate.

Sanne van Fiscale APK

Een periodieke check zorgt voor minder belastingdruk!

Sanne adviseert u graag!

Stappenplan

1

Intakegesprek

Informeren over behoeftes en wensen.

2

Verzamelen informatie

Wij vragen jaarcijfers en fiscale aangiften op.

3

Uitvoeren fiscale APK

Inlezen, analyseren en beoordelen van documenten.

4

Opleveren rapport

Uitwerken van bevindingen, adviespunten en opstellen van een actielijst.

5

Bespreking

We leggen ons advies in heldere taal uit en vertellen waarop je kunt besparen.

6

Besparing

We voeren het advies uit waardoor de belastingbesparing daadwerkelijk gerealiseerd wordt of risico's beperkt worden.

Wat anderen zeggen

De fiscale APK was precies hetgeen waar ik naar op zoek was. Het kost wat maar heeft me meer opgeleverd.

Dga van een uitzendonderneming