Ondernemerspositie

Uw ondernemerspositie in balans?

Ieder bedrijf kent aan de top eigenaar(s) of aandeelhouder(s). Voor deze categorie personen geldt vaak aanvullende regelgeving. Deze regelgeving staat verspreid door allerlei belasting- en niet-belastingwetten. Dat maakt het geheel soms ondoorzichtig en daarmee risicovol. Tijdens de fiscale APK gaan wij hier nader op in. Voor uw zekerheid.

Behoefte

Een ondernemer met een eenmanszaak ervaart de aanslagen inkomstenbelasting als een grote aanslag op haar liquiditeitspositie. De onderneming is groeiende en ze wil het liefst alle winst investeren in deze groei.

 

Aan de slag!

Uit een analyse van de jaarcijfers en aangiften inkomstenbelasting bleek dat de fiscale winst was gegroeid tot boven de € 150.000. Uit het verdere onderzoek kwam naar voren dat in haar eenmanszaak vermogensbestanddelen zaten met aanzienlijke stille reserves. In ons rapport hebben daarom de geruisloze omzetting naar een bv-structuur uitgewerkt. Alle voor- en nadelen zijn op een rij gezet en het actieplan is uitgewerkt om tot de gewenste bv-structuur te komen.

 

Resultaat

Na het bespreken van het rapport is overgegaan tot het oprichten van de bv-structuur, dit na afstemming met de Belastingdienst. Een jaarlijks voordeel van ruim € 10.000 werd daarmee gerealiseerd, bijkomend voordeel was het beperken van het ondernemersrisico van de ondernemer.

Tips om uw positie als ondernemer te verbeteren:

Bij een geruisloze of ruisende inbreng van de onderneming in een bv-structuur is het raadzaam een intentieverklaring te registreren bij de Belastingdienst. Voor de registratie geldt een termijn van negen maanden in geval van een geruisloze inbreng. Daarbij vangt de termijn aan op 1 januari of het begin van het boekjaar (als dat een andere datum is). In de meeste gevallen zal de intentieovereenkomst dan ook vóór 1 oktober geregistreerd moeten zijn. In geval van een ruisende inbreng geldt een termijn van drie maanden, daarbij hoeft geen aansluiting gezocht te worden bij het begin van een boekjaar.

Bij een geruisloze inbreng is in beginsel geen sprake van een stakingswinst. Hierdoor blijft de stakingsaftrek ad € 3.630 onbenut. Een vrijval van de fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt echter wel gezien als een stakingswinst. Door een dotatie te doen aan de FOR leidt dit in het jaar voorafgaand van de inbreng tot een aftrekpost en zal het jaar waarin de inbreng plaatsvindt sprake zijn van een vrijval. Van deze vrijval wordt in dat geval € 3.630 vrijgesteld op grond van de stakingswinstvrijstelling.

Vanaf 1 januari 2023 is dotatie aan de FOR niet meer mogelijk

Bij een VOF of maatschap heeft iedere vennoot of maat een eigen vermogen, dit eigen vermogen is bijna nooit gelijk aan elkaar. Het verdient echter aanbeveling dit eigen vermogen naar rato van de winstgerechtigdheid aan te houden. Bij een VOF waarbij de winstverdeling 60-40% bedraagt, is het raadzaam om in diezelfde verhouding het eigen vermogen aan te houden. Dit leidt tot een eenvoudigere inbreng in de bv, waarbij het moeten werken met cumulatief preferente aandelen wordt voorkomen.

De inbreng van een onderneming in een bv-structuur zien we vaak voorkomen bij ondernemers die in de afgelopen drie tot vijf jaar zijn gestart. Deze ‘startende’ ondernemers hebben vaak de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven op investeringen die zij hebben gedaan in materiële vaste activa, zoals inventaris, machines of een pand. In dergelijke situaties kan deze afschrijving nog in aftrek worden gebracht tegen het hoge tarief in de inkomstenbelasting. De mogelijkheid om willekeurig af te schrijven eindigt op het moment dat de onderneming in de bv is ondergebracht.

Het is zelden aantrekkelijk om de onderneming in te brengen in slechts een enkele bv. Meerdere bv’s hebben niet alleen fiscale voordelen, maar ook voordelen ten aanzien van bijvoorbeeld een toekomstige verkoop van de onderneming of het hebben van de mogelijkheid om vermogen uit de risicosfeer van de onderneming te halen en zeker te stellen.

Fiscale APK

Op het gebied van de ondernemerspositie houden wij ons onder meer bezig met:

Krijg grip op uw fiscale positie.

Een periodieke check zorgt voor minder belastingdruk.

Jan-Willem adviseert u graag!

Stappenplan

1

Intakegesprek

Informeren over behoeftes en wensen.

2

Verzamelen informatie

Wij vragen jaarcijfers en fiscale aangiften op.

3

Uitvoeren fiscale APK

Inlezen, analyseren en beoordelen van documenten.

4

Opleveren rapport

Uitwerken van bevindingen, adviespunten en opstellen van een actielijst.

5

Bespreking

We leggen ons advies in heldere taal uit en vertellen waarop je kunt besparen.

6

Besparing

We voeren het advies uit waardoor de belastingbesparing daadwerkelijk gerealiseerd wordt of risico's beperkt worden.

Wat anderen zeggen

De fiscale APK was precies hetgeen waar ik naar op zoek was. Het kost wat maar heeft me meer opgeleverd.

Dga van een uitzendonderneming